Citro

29 tekstów – auto­rem jest Cit­ro.

nie ma re­cep­ty na ideal­nie szczęsli­we życie,ani żad­nych ziół na ból wyrządzo­ny przez ludzkość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2012, 20:54

czas nie ma już sen­su....i tak ciągle mi ucieka.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 stycznia 2012, 09:02

Smu­tek....co noc ot­wiera mo­je oczy.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 września 2011, 20:24

Stoję pod drzwiami....two­jego cza­su....pu­kam....i wołam....wciąż nikt nie otwiera.... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 lipca 2011, 11:48

każda spoj­rze­nie jest ważne....każdy do­tyk.... każda se­kun­da ra­zem do­daje sensu.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 czerwca 2011, 12:08

Mo­ja miłość do Ciebie jest sil­niej­sza ode mnie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 czerwca 2011, 14:47

... prze­cież chcę... abyś był w każdej se­kun­dzie mo­jej minuty... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2011, 18:52

wyśliz­gnęła mi się z rąk...nit­ka...która mnie prowadziła... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 czerwca 2011, 18:49

wiele smutków po­siada ser­duszko moje... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 lutego 2011, 11:40

...nie można złapać mo­tyla za ogon... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lutego 2011, 09:23

Citro

czekam na czas...

Zeszyty
  • Deirede – Naj­lep­szym le­kiem na młodość są głupie doświad­cze­nia i bez­myślne czy­ny. Dzięki nim zys­ka­my doświad­cze­nie będące pod­stawą doj­rzałości. http://deirde.cytaty.info ~Deir­de © 

  • Wasze myśli – Cza­sem je­dynym spo­sobem, by przełknąć pi­gułkę roz­sta­nia, jest se­parac­ja z życiem i rozwód z rzeczy­wis­tością. http://comatose.cytaty.info ~co­mato­se © 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Citro

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność